ONEILL 5mm BOOT W/ Zipper

ONEILL 5mm BOOT W/ Zipper

  • Glideskin 씰과 Firewall이 결합되어 발군의 보온성 및 건조성
  • 씰처리 된 지퍼 디자인
  • Firewall 발목
  • Glideskin 오링 씰
  • 인체공학적 Flex Sole
  • 뒷꿈치 지느러미형 패드
  • 5mm Firewall 발목
  • 전체 Fluid Foam
    ₩75,000가격